ติดต่อเรา

บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

710 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

E-mail: sales@iris.co.th
Phone: (66) 02-196-1100-1
Fax: (66) 02-530-4475

หมายเลขติดต่อภายใน
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 121
ฝ่ายบัญชี 411
ฝ่ายการเงิน 412
ฝ่ายจัดซื้อ 223
ฝ่ายนิติกรรม 323
ฝ่ายการตลาด 213
ฝ่ายไอที 331