นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

  ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ปกป้องการล่วงละเมิดและคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ได้กำหนดหลักการให้การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้ง  ตกลงยินยอมให้ บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับ บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”

ภายใต้เงื่อนไข ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

  1. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวคือ
    1. เพื่อการเข้าทำสัญญา วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ประกอบการขออนุมัติสินเชื่อ ประชาสัมพันธ์ นำเสนอธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับคำบอกกล่าวอย่างชัดแจ้ง การแก้ไขข้อมูลหรือธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบ ยืนยันตัวตน
    2. เพื่อการประมวลผลข้อมูล อันได้แก่ การปฏิบัติการใดๆ กับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดเรียง การเก็บรักษา การแก้ไข เพิ่มเติม การใช้ การนำกลับมาใช้ การเปิดเผย การพิมพ์ และรายงานสถิติ
    3. เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สนับสนุนการให้บริการรวมถึงการบริหารจัดการภายให้การดำเนินธุรกิจของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อการกำกับดูแล การจัดการความเสี่ยง การป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น หรือการแก้ไขเยียวยาการฉ้อโกง การทุจริต หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น
  2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสาขา ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้รับจ้าง ผู้แทน ตัวแทน คู่สัญญา คู่ค้า บริษัทในเครือ ผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก และผู้ประกอบวิชาชีพในการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ขอถอน ขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูล ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ใด้ให้ไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

3.2 สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลคังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม

3.3 ขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูล ขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง หรือตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง ด้วยเหตุบางประการได้

3.4 คัดด้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการได้

3.5 การถอนความยินยอมและผลของการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามวิธีการ ทั้งนี้การถอนความยินยอมดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ ห่ริอเปิดเผยช่อมูลส่วนบุคคล ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใด้ให้ความยินยอม ไปแล้วก่อนหน้านั้น

ข้าพเจ้าทราบว่ามีสิทธิที่จะให้ความยินยอมหรือไม่ก็ได้ และเมื่อให้ความยินยอมแล้วข้าพเจ้าจะแจ้งความประสงค์ไม่ให้ความยินยอมอีกต่อไปก็ได้  โดยติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล