ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์ (VISION) 

เราจะพัฒนาโครงการหลากหลายที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อความสําเร็จทั้งในแง่ของยอดขายและการชื่นชมจากลูกค้า

พันธกิจ (MISSION)

1. กําหนดเป้าหมายทางธุรกิจและแผนการพัฒนาโครงการที่ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2. สร้างบรรยากาศการทํางานที่มีความสุข และเปิดกว้างสําหรับความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมความกระตือรือล้นที่จะนําเสนอไอเดีย
ใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่าง โดยมีความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
3. ยกระดับมาตรฐานกระบวนการทํางาน เครื่องมือขององค์กร และบุคลากรแบบมืออาชีพ เพิ่มประสิทธิ ภาพที่ จับต้องได้
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นศูนย์รวมของผู้คนที่มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ทั้งลูกค้า คู่ค้า เพื่อนร่วมงาน และผู้ถือหุ้น

เราคือบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพักอาศัยและเชิงพาณิชย์ สําหรับผู้ที่มองหาทางเลือกที่แตกต่าง

และคุ้มค่ามากกว่า ทั้งในเรื่องของคุณภาพ การออกแบบที่ลงตัวและให้อรรถประโยชน์เหนือมาตรฐาน


บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด