ติดต่อ ไอริส กรุ๊ป

ติดต่อ ไอริส กรุ๊ป

E-mail: sales@iris.co.th
Phone: (66) 02-196-1100-1
หมายเลขติดต่อภายใน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายนิติกรรม
ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายไอที
121
411
412
223
323
213
331

Fax: (66) 02-530-4475