ตรวจสอบขั้นตอนโอนกรรมสิทธิ์

ตรวจสอบขั้นตอนโอนกรรมสิทธิ์

เตรียมเอกสารตามรายการดังนี้ แล้วนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ทางโครงการ
เป็นผู้จัดหาให้ที่สำนักขายฯ จำนวน 4 ชุด

  

รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม ผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ (ตนเอง+คู่สมรส+สมรสไม่จดทะเบียน)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง+คู่สมรส+สมรสไม่จดทะเบียน)
3. ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
4. ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) / บันทึกแจ้งความแยกกันอยู่ (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส)
5. ใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
6. ใบแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน / ธุรกิจส่วนตัวแสดงบัญชีกิจการเพิ่ม
7. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)  
8. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) กรณีไม่มีรายได้อื่นๆเสริม  
9. ทะเบียนการค้า หรือสัญญาเช่า
10. รูปถ่ายกิจการ 3 รูป พร้อมแผนที่กิจการ  
11. หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)  
12. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น/หนังสือบริคณห์สนธิ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)  
     
*ในกรณีที่คุณแปลงสัญชาติ กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้    
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม ผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาหลักฐานการแปลงสัญชาติของผู้ซื้อและคู่สมรส
2. สำเนาหลักฐานการแปลงชื่อ/ชื่อสกุล ของผู้ซื้อและคู่สมรส
3. สำเนาประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการแปลงสัญชาติ
**หมายเหตุ    
1. หลักฐานที่จัดเตรียมในการข้างต้น จำนวน 4 ชุด ใช้เพื่อประกอบการ :    
ยื่นขอสินเชื่อธนาคาร/กรมที่ดิน/ขอไฟฟ้า/เข้าแฟ้มประวัติลูกค้า/    
เข้าแฟ้มทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด    
2. กรณีมีผู้กู้ร่วม ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานตามรายการในข้างต้น    
3. กรณีโอนสด ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่ข้อ 1-5 (จำนวน 4 ชุด)    
     
เลือกแบงค์ถูกใจได้แล้ว ก็มาถึงขั้นตอนเตรียมเอกสารกัน เพื่อนำไปยื่นที่ธนาคารที่คุณต้องการ
ขอสินเชื่อด้วย จำนวน 4 ชุด
   
     
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม ผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ (ตนเอง+คู่สมรส)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตนเอง+คู่สมรส)
3. ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า (ถ้ามี) / บันทึกแจ้งความแยกกันอยู่ (กรณีไม่จดทะเบียนสมรส)
5. ใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
6. ใบแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน / ธุรกิจส่วนตัวแสดงบัญชีกิจการเพิ่ม
7. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)  
8. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) กรณีไม่มีรายได้อื่นๆ เสริม  
9. ทะเบียนการค้า หรือสัญญาเช่า
10. รูปถ่ายกิจการ 3 รูป พร้อมแผนที่กิจการ  
11. หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)  
12. สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น/หนังสือบริคณห์สนธิ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)  
13. หนังสือรับรองสิทธิ์จากหน่วยงาน (กรณียื่นกู้สวัสดิการ)  
14. เอกสาร อช.2 (หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด) ซื่งขอรับได้จากทางโครงการ
15. สัญญาจะซื้อจะขาย
     
*ในกรณีที่คุณแปลงสัญชาติ กรุณาเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้    
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม ผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1. สำเนาหลักฐานการแปลงสัญชาติของผู้ซื้อและผู้สมรส
2. สำเนาหลักฐานการแปลงชื่อ/ชื่อสกุล ของผู้ซื้อและผู้สมรส
3. สำเนาประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการแปลงสัญชาติ
** หมายเหตุ    
1. หลักฐานที่จัดเตรียมในการข้างต้น จำนวน 4 ชุด ใช้เพื่อประกอบการ :    
ยื่นขอสินเชื่อธนาคาร/กรมที่ดิน/ขอไฟฟ้า/เข้าแฟ้มประวัติลูกค้า/    
เข้าแฟ้มทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด    
2. กรณีมีผู้กู้ร่วม ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานตามรายการในข้างต้น    
3. กรณีโอนสด ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่ข้อ 1-5 (จำนวน 4 ชุด)    
กรณีโอนกรรมสิทธิ์ด้วยเงินสด แบบบุคคลธรรมดา
ขั้นตอนนี้รวดเร็วที่สุดพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที เพียงเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
 
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. ใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
5. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ/สกุล)
 
กรณีโอนกรรมสิทธิ์ด้วยเงินสด แบบนิติบุคคล ขั้นตอนนี้รวดเร็วที่สุดพร้อมเข้าอยู่ได้ทันที เพียงเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
 
รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม
1. หนังสือจดทะเบียนบริษัทล่าสุด ไม่เกิน 30 วัน / ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
2. รับรองสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน โดยกรรมการผู้มีอำนาจ
และเอกสารของผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนของบริษัท
3. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ)
4. บัญชีกระแสรายวัน/ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
5. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. หนังสือบริคณห์สนธิสิ้นสุดไม่เกิน 30 วัน

หนังสือมอบอำนาจ

(สำหรับห้องชุด)

- ดาวน์โหลด -

หนังสือมอบอำนาจ

(สำหรับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง)

- ดาวน์โหลด -

หนังสือยินยอมการทำนิติกรรม

(กรณีสมรส)

- ดาวน์โหลด -

2107total visits,2visits today